Οι Compact βιολογικοί αντιδραστήρες τριών βαθμίδων ROTOSEPTIC σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν με το σύστημα διακεκομμένου αερισμού (Sequencing Batch Reactor, SBR). Τα συστήματα SBR λειτουργούν με την μέθοδο της ενεργούς ιλύος και έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την διακεκομμένη παροχή αέρος στην δεξαμενή αερισμού – βιολογικής επεξεργασίας.